Գլխավոր էջ Պատմություն Ավագ դպրոց Հոսքեր Ուսումնական մաս Պահոց

 
 
 
 
 

    гÛáó É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙÁ ¶ÛáõÙñáõ ѳٳñ 12 ³í³· ¹åñáóáõÙ

гÛáó É»½áõÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ N-12 ³í³· ¹åñáóáõÙ áõëáõó³ÝíáõÙ ¿` ÐÐζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
¸åñáóÇ ³í³· ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, ÁݹѳÝáõñ ¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ Ñáëù»ñ:
²Û¹ Ñáëù»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹áÕ Ñ³Ûáó É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÇãÝ»ñÁ ³Ýó»É »Ý í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ, ½µ³ÕíáõÙ »Ý ÇÝùݳ½³ñ·³óٳٵ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, Ù»ÃṳϳÝ, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý µ³ó ¹éÝ»ñÇ ûñ, »ñ»ÏáõÛÃÝ»ñ, ÙñóáõÛÃÝ»ñ:
ä³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ³ï»ëï³íáñÙ³Ý`ëï³Ý³Éáõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·»ñ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóÇã å³ñï³¹Çñ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÎÌÎ-Ç ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ѳÛáó É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Áëï ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ` I, II, III:
àôëáõóÇãÝ»ñÝ Çñ»Ýó ëñµ³½³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ѳٳñáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ù»ç Ó¨³íáñ»É.

³) ÊáëùÇ ÙÇçáóáí Çñ ³ÝÓÇ Ñ³Ý¹»å ѳٳÏñ³Ýù ³é³ç³óÝ»Éáõ ϳÇáÕáõÃÛáõÝ:
µ) гÛáó É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ·Çï³Ïóí³Í í»ñ³µ»ñÙáõÝù, ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç Ýñ³ ³ñųÝÇ ï»ÕÇ ÁÙµéÝáõÙ:
·) Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝϳÉáõÙáí Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùÝ áõ ׳ϳﳷÇñÁ ÁÙµéÝ»Éáõ ϳñáÕáõÃÛáõÝ:
¹) ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨ ϳñáÕáõÃÛáõÝ:
») ¶»Õ³·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ ׳߳ÏÇ ¹ñë¨áñáõÙ, ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ Ï»Ýë³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ:

Դասեր

<<Սասունցի Դավիթ>> էպոս Անահիտ Պետրոսյան